นายกฯ ออกคำสั่งปรับปรุงงานบริการ, การออกใบอนุญาตลงทุน และดำเนินธุรกิจ

11
ปรับปรุงงานด้านบริการ การออกใบอนุญาตลงทุน และดำเนินธุรกิจ ใน สปป. ลาว
ปรับปรุงงานด้านบริการ การออกใบอนุญาตลงทุน และดำเนินธุรกิจ ใน สปป. ลาว

นายกรัฐมนตรี (สปป. ลาว) ได้ออกคำสั่ง เลขที่ 03/นย ลงวันที่ 21 มกราคม 2020 “ว่าด้วยการปรับปรุงงานการบริหาร การออกใบอนุญาติการลงทุน และการออกใบอนุญาตดำเนินธุรกิจ” ให้บรรดารัฐมนตรี, หัวหน้าองค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวง เจ้าครองนครหลวงเวียงจันทน์ และบรรดาท่านเจ้าแขวงทั่วประเทศ นำไปจัดตั้งปฏิบัติ

พายหลังรัฐบาลแห่ง สปป. ลาว ได้เปิดประตูต้อนรับการลงทุนจากต่างประเทศ กฎหมายว่าด้วยการลงทุนของต่างประเทศของ สปป. ลาว ฉบับแรก ถูกรับรอง และประกาศใช้ในปี 1989 และต่อมาได้ปรับปรุงทั้งหมด 4 ครั้งคือ ครั้งแรกในปี 1994 ครั้งที่ 2 ในปี 2004 ครั้งที่ 3 ในปี 2009 และฉบับล่าสุดครั้งที่ 4 ในปี 2016 โดยรัฐบาลให้ความสำคัญของงานด้านการบริการ การลงทุนประตูเดียว ถือว่าเป็นพื้นฐานนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม และดึงดูดการลงทุนจากภาคเอกชนภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สำหรับ สปป. ลาว โดยนโยบายดังกล่าวได้แจ้งไว้ในมติ 9 และ 10 ของศูนย์กลางพรรค และรัฐบาล ก็ได้ปรับให้เข้าสู่ภาคปฏิบัติจริง โดยกำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน ฉบับปรับปรุง ปี 2016

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแห่งชาติ 5 ปีครั้งที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแห่งชาติ 5 ปีครั้งที่ 8

เนื่องด้วยมีนโยบายส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน นับตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน (2019) การลงทุนของภาคเอกชนในแขนงงานต่างๆ เช่นอุตสาหกรรม กสิกรรมป่าไม้ และการบริการ ก็ได้มีจำนวนเพิ่มขึ้น ตามตัวเลขดังนี้ คือได้อนุมัตโครงการ การลงทุนทั้งหมด 121 โครงการ มูลค่ารวม 15,196,930,721 เหรียญสหรัฐ ซึ่งได้ช่วยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม สร้างรายรับงบประมาณแห่งรัฐ เกิดการสร้างงาน และการพัฒนาชนบท ของ สปป.ลาว ได้เป็นอย่างดีพอสมควร

ปรับปรุงงานด้านบริการ การออกใบอนุญาตลงทุน และดำเนินธุรกิจ ใน สปป. ลาว
ปรับปรุงงานด้านบริการ การออกใบอนุญาตลงทุน และดำเนินธุรกิจ ใน สปป. ลาว

อย่างไรก็ตาม จากความสำเร็จข้างต้น ก็ยังมีสิ่งที่จะต้องปรับปรุงในระดับลึก และระดับกว้างหลายด้าน เพราะเมื่อมีการประเมินประสิทธิภาพจริง ในการบริหารภาครัฐ ก็คือการให้บริการด้านการลงทุน ให้แก่ภาคธุรกิจ ถ้าเทียบมาตรฐานกับประเทศอื่น ถือว่าอยู่ในระดับที่แตกต่างกันอยู่มาก ซึ่งแสดงออกในสภาพแวะล้อมในการดำเนินธุรกิจของ สปป. ลาว (Ease of Doing Business: “EDB”) ที่ยังอยู่ในอันดับที่ 154 ของ 190 ประเทศทั่วโลก ตามการจัดอันดับของธนาคารโลก ถึงแม้ว่าพาครัฐเรา จะได้พยายามปรับปรุงสภาพแวดล้อมดังกล่าวตลอดมา แต่ภาคธุรกิจ ก็ยังพบความยุ่งยากในการขออนุญาตในการดำเนินธุรกิจใน สปป. ลาว ซึ่งได้ปรากฎในกองประชุมโต๊ะกลม กองประชุมพบปะภาครัฐ และภาคธุรกิจ (Business Forum) ในทุกปี ที่ภาคธุรกิจได้ยกปัญหาอันเก่า และอันใหม่ ขึ้นมาให้เห็นอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่า การแก้ไขปัญหาของภาครัฐเรา ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม ถ้าสภาพการยังเป็นแบบนี้ต่อไป เชื่อว่า สปป. ลาว เราจะยังไม่สามารถแข่งขัน และดึงดูดการลงทุน ในเงื่อนไขที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน และอนาคต ในอนุภาคพื้น, พากพื้น และในระดับสากล ได้อย่างแน่นอน ซึ่งจะทำให้พวกเราไม่สามารถได้รับประโยชน์ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และเงินทุน เข้ามาช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ตามวิสัยทัศน์ของพรรค และรัฐบาล ให้ลดความทุกข์ยากได้

ฉนัน เพื่อให้กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการปฏิบัติอย่างรวดเร็ว และชัดเจน โดยเฉพาะการปรับปรุงระบบการบริหาร การลงทุนประตูเดียว และการดำเนินธุรกิจอยู่ สปป. ลาว ให้มีความว่องไว โปร่งใส และเป็นเอกภาคในการส่งเสริม คุ้มครองการลงทุน และการอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจทั้งภายใน และต่างประเทศในขอบเขตทั่วประเทศ ยกระดับความศักดิ์สิทธิ์ในการปฏิบัติตามกฎหมาย เพิ่มทวีความสามารถในการแข่งขัน ดึงดูดการลงทุน และเพื่อทำให้การลงทุนของภาคเอกชน สามารถประกอบส่วนอย่างตั้งหน้าเข้าในการพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมแห่งชาติ ให้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

นายกรัฐมนตรี ได้ออกคำสั่งกล่าวให้บรรดากระทรวง องค์การรัฐเทียบเท่ากระทรวง และองค์การปกครองท้องถิ่น ในขอบเขตทั่วประเทศที่มีความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานส่งเสริมการลงทุน การบริการ การลงทุนประตูเดียว อยู่แต่ละแขนงการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ขึ้นกับศูนย์กลาง และท้องถิ่น ให้เร่งแก้ไขขั้นตอน กำหนดเวลา และอุปสรรค ในการขออนุญาตการลงทุน และการดำเนินธุรกิจอยู่ สปป. ลาว

กรมส่งเสริมการลุงทุน กระทรวงแผนการ และการลงทุน โทร: 856-21-217012, ແຟ໋ກ: 856-21-215491

เว็บไซต์: www.investlaos.gov.la Email: ipd-mpilaos@investlaos.gov.la

ข่าวโดย: กอละกัน หลวงลาด

อ้างอิง: http://www.investlaos.gov.la/la/index.php/news-and-events/item/17-2016