กระทรวง สธ. ลาว เสนอให้เลื่อน/ยกเลิกคอนเสิร์ต การชุมนุมต่างๆ ชั่วคราว

0
301
COVID19 Laos
COVID19 Laos

กระทรวงสาธารณสุข สปป. ลาว เสนอให้พิจารณาเลื่อน หรือยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ต และการชุมนุมต่างๆ ชั่วคราว เนื่องจากการระบาดของโรคร้ายแรง Covid-19 ที่กำลังแพร่กระจายไปมากกว่า 49 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศรอบข้างของ สปป. ลาว โดยวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 มีจำนวนผู้ติดโรคดังกล่าวแล้วกว่า 83,391 คน มีผู้เสียชีวิต 2,858 คน จากการประเมินด้านวิชาการพบว่า สปป. ลาว มีความเสี่ยงที่จะมีผู้ติดเชื้อ และมีการระบาดของโรค Covid-19 หากทาง สปป. ลาว ไม่มีมาตรการป้องกัน ควบคุม ที่เหมาะสม

ดังนั้น จึงเสนอยังแกนน้ำชั้นสูง และพากส่วนที่เกี่ยวข้อง ของรัฐบาล สปป. ลาว เพื่อพิจารณาเลื่อน หรือยกเลิก การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีประชาชนเข้าร่วมจำนวนมาก โดยเฉพาะงานคอนเสิร์ต การจัดงานกีฬา และงานชุมนุมต่างๆ ออกไปก่อน จนกว่าสภาพการระบาดของโรคดังกล่าวจะผ่อนคลายลง

(คำแปล) รายละเอียดในหนังสือของกระทรวงสาธารณะสุข สปป. ลาว เลขที่ 386 /หก ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 มีดังต่อไปนี้

เรียน หัวหน้าห้องการกระทรวงแถลงข่าว วัฒนธรรม และท่องเที่ยว, ท่านหัวหน้าห้องการบริหารงาน ศูนย์กลางชาวหนุ่มปฏิวัติลาว, ท่าน หัวหน้าห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์, ท่านหัวหน้าแผนกสาธารณสุข นครหลวงเวียงจันทน์

เรื่อง เสนอให้พิจาณาเลื่อน หรือยกเลิกการจัดงานคอนเสิร์ต และงานชุมนุมต่างๆ เป็นการชั่วคราว

  • อิงตามการชี้นำของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และตอบโต้การระบาดของโรคอัพเสพปอด จากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ครั้งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020
  • อิงตามสภาพการระบาดของโรคอัพเสพจากเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศรอบข้างของ สปป. ลาว
  • อิงตามการจัดเตรียมงานคอนเสิร์ต และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะจัดขึ้นในนครหลวงเวียงจันทน์

สำนักงานกระทรวงสาธารณะสุข ในนามกองเลขาของคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกัน ควบคุม และตอบโต้ การระบาดของโรคอัพเสพปอดจากเชื้อไวรัส โคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ขอถือเป็นเกียรติเสนอมายังท่านทราบว่า ปัจจุบัน มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างร้ายแรง และแพร่กระจายมากกว่า 49 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งประเทศรอบข้างของ สปป. ลาว จนมาถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2020 มีผู้เป็นโรคดังกล่าวแล้ว 83,391 คน มีผู้เสียชีวิต 2,858 คน จากการประเมินด้านวิชาการเห็นว่า ประเทศเรา (สปป.ลาว) มีความเสี่ยงสูงที่จะมีผู้ติดเชื้อ และมีการระบายของโรค COVID-19 ถ้าพวกเรา (สปป. ลาว) ไม่มีมาตรการที่เหมาะสมในการป้องกัน และควบคุมดังกล่าว ที่ผ่านมากระทรวงสาธารณะสุข ได้มีการร่วมมือกับพากส่วนต่างๆ ทั้งภายใน และต่างประเทศ ปฏิบัติมาตรการต่างๆ ตามกฎระเบียบสาธารณะสุขสากล (IHR) จึงทำให้ประเทศเรา (สปป.ลาว) ยังไม่พบกรณีเจ็บป่วยเพราะโรค COVID-19 ถึงอย่างไรก็ดี เพื่อสืบต่อการป้องกันไม่ให้เกิดโรค COVID-19 ในประเทศเรา (สปป.ลาว) สำนักงานกระทรวงสาธารณะสุข จึงเสนอมายังท่าน เพื่อขอการชี้นำขั้นสูง และพากส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณา เลื่อน หรือยกเลิก การจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีประชาชน เข้าร่วมจำนวนมากเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะงานคอนเสิร์ต การจัดงานกีฬา และ งานชุมนุมต่างๆ ออกไปก่อน จนกว่าสภาพการระบาดของโรคดังกล่าวจะผ่อนคลายลง

ดังนั้น จึงเสนอมายังท่าน เพื่อพิจารณา และดำเนินการตามทางที่ควรด้วย

เซ็นแทนหัวสำนักงาน
(ลงชื่อ) ปอ. ดร. บุนเสีด แก้วปะสิด

อ้างอิง: https://www.moh.gov.la/index.php/lo-la/2017-11-02-08-34-25/2017-11-25-10-36-28/190-2020-03-02-03-38-14